Customer service
Telefonisch bestellen of opzeggen?
Bel ons: 02 454 29 54

Print deze pagina Download deze pagina in PDF

Algemene Abonnementsvoorwaarden

 1. Aanbod
 2. Bestelling plaatsen
 3. Looptijd en beëindiging
 4. Standaardtarieven
 5. Betaling
 6. Herroepingsrecht
 7. Levering 
 8. Uw privacy
 9. Ten slotte

Voor bepaalde acties worden de Algemene abonnementsvoorwaarden aangevuld met en/of aangepast door actievoorwaarden.


1. Ons aanbod
1. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

3. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze media op elk ogenblik te wijzigen. Katernen, bijlagen, aantal pagina's zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (krant, magazine, website, ...) verdwijnt uit ons aanbod of wijzigingen ondergaan.

4. De korting op een abonnement (in percentages en gratis maanden) is berekend op basis van de losse verkoopprijs in de krantenwinkel en/of de digitale kiosk (bv. iTunes store), tenzij anders vermeld. Als u intekent op een abonnement met een bepaalde looptijd (bv. 6, 12 of 24 maanden), dan blijft uw tarief ongewijzigd gedurende die looptijd, ongeacht mogelijke prijswijzigingen.

5. Als u intekent op een (proef)abonnement dan dient u te voldoen aan de actie- en algemene abonnementsvoorwaarden. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor om het abonnement te annuleren. 

 1. Een (proef)abonnementsaanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen
 2. Een (proef)abonnementsaanbod is enkel van toepassing indien u de laatste 6 maanden geen (proef)abonnement op Primo hebt gehad op hetzelfde adres, tenzij anders vermeld

6. Het permanente aanbod bestaat uit volgende abonnementsformules:

 1. Het gezamenlijk aanbod van het papieren magazine en toegang tot de volledige digitale versie, tegen een enige prijs. In het kader van dit abonnement beschikt u niet over de mogelijkheid tot ‘opt out’ en ‘opt in’ van de papieren versie.
 2. Het gezamenlijk aanbod van het papieren magazine en toegang tot de volledige digitale versie tegen een enige prijs, waarbij u voor de papieren versie van het magazine zowel over een “opt out” en een “opt in” –mogelijkheid beschikt. “Opt out” betekent dat u kan afzien van de ontvangst van het papieren magazine bij de start van uw abonnement; “opt in” betekent dat u ervoor kan kiezen om het papieren magazine opnieuw te ontvangen tijdens de looptijd van uw abonnement. Indien u aan onze abonnementendienst kennis geeft van de uitoefening van deze “opt in” dan treedt deze in werking op de eerste dag van de volgende kalendermaand, maar nooit eerder dan 10 werkdagen na ontvangst van dit verzoek. Uw keuze geldt dan voor minstens 8 weken en moet door ons ontvangen worden minstens 8 weken vòòr het einde van uw lopende abonnement. We behouden ons het recht voor de abonnementsprijs te verhogen met de extra kosten die hiermee gepaard gaan.

2. Bestelling plaatsen
1. U kan enkel een bestelling plaatsen als u meerderjarig bent. Indien u nog minderjarig bent, dan kunnen enkel uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger uw bestelling plaatsen.

2. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene abonnementsvoorwaarden en de privacydisclaimer, aanvaardt. U kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Uw abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Enkel in geval van overlijden bestaat er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Indien u dit niet wenst, wordt het abonnement stopgezet.

3. Uw aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen in onze webshop, door in te gaan op een welbepaald abonnementsaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

3. Looptijd en beëindiging
Na afloop van uw minimale looptijd (bv. 6, 12 of 24 maanden) loopt uw abonnement vanzelf verder voor onbepaalde duur aan het standaardtarief, tenzij anders vermeld. Vanaf dan is uw abonnement op elk ogenblik opzegbaar door te bellen naar onze lezersservice (02/454.29.12. - tijdens de kantooruren), minimaal 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor de start van de volgende looptijd (van uw betaling), zo stoppen wij op tijd uw abonnement. 

Enkele voorbeelden:
     1. U hebt een abonnement van 24 maanden en u wil niet dat uw abonnement nadien automatisch verder loopt. U zet stop uiterlijk 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor het einde van uw looptijd.

     2. U hebt een abonnement van onbepaalde duur, u betaalt automatisch per kwartaal via domiciliëring en u wil uw abonnement stoppen. Uw abonnement zal dan lopen tot het einde van uw lopend kwartaal, mits u stopzet uiterlijk 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor het einde van uw lopend kwartaal.

     3. U hebt een abonnement van onbepaalde duur, u hebt net via overschrijving betaald voor uw volgende 6 maanden. U wil niet dat uw abonnement nadien doorloopt. Uw abonnement zal dan lopen tot het einde van uw lopend halfjaar, mits u stopzet uiterlijk 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor het einde van uw lopend halfjaar.

4.  Standaardtarieven (per maand) :
Compleet (print + digitaal): € 7,95 (vanaf 01/01/2022 wijzigt dit tarief naar € 8,5)

De looptijd van uw abonnement bepaalt het aantal (digitale) magazines dat u krijgt:
24m = 104 ex., 18m = 78 ex., 12m = 52 ex., 6m = 26 ex., 3m = 13 ex., 1m = 4 ex.

We behouden ons het recht voor om onze abonnementstarieven op elk ogenblik te wijzigen. Een tariefswijziging zal aan de abonnee meegedeeld worden  door middel van de tijdige publicatie ervan in het magazine of op de website van het magazine. Het gewijzigde tarief is van toepassing vanaf de eerstvolgende betaalperiode op alle lopende abonnementsovereenkomsten.

5. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek abonnementsaanbod, kunnen aankopen betaald worden via SEPA domiciliëring, overschrijving of online betaling. Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

2. Bij voortijdige stopzetting van uw abonnement wordt de restwaarde in één keer aangerekend.


3. Indien wij van u geen betaling ontvangen waarmee u instemde door het aangaan of verlengen van een abonnement, ook niet nadat er 10 dagen verstreken nadat we u een schriftelijke herinnering bezorgden, dan behouden we ons het recht voor om u bijkomende kosten aan te rekenen en om uw dossier te bezorgen aan een incassokantoor. Deze kosten bedragen 10% van het bedrag dat u ons verschuldigd bent, met een minimum van 15 euro.


3. Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 6.3 en 6.4.

4. Indien u kiest voor een betaling via domiciliëring, wordt u doorverwezen naar onze betrouwbare en gecertifieerde partner Twikey voor het ondertekenen van een mandaat. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.


6. Herroepingsrecht
1. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat

(a) u (of iemand die dit in u plaats doet) het goed in uw bezit krijgt;
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
(c) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);
(d) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post, e-mail of fax. U kan hiervoor het modelformulier gebruiken op: www.primo.be/herroepen. Als u dit modelformulier invult en ons bezorgt, ontvangt u van ons spoedig een ontvangstbevestiging per e-mail. Onze gegevens staan vermeld op het modelformulier (www.primo.be/lezersservice).

3. Na herroeping rekenen we u de prijs aan voor de (papieren en digitale) magazines die u ontving tot op het ogenblik van herroeping.

4. Wat betreft de door ons geleverde premiums bent u aansprakelijk voor de waardevermindering hiervan die het gevolg is van het gebruik, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. U dient de premium onbeschadigd en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen (naar Medialaan, Abonnementendienst, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem), en dit op uw kosten. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. Indien de goederen uit hun verpakking gehaald worden geldt in elk geval een minimumschadevergoeding van € 140.

5. Wij betalen u binnen de 14 dagen (en binnen de 8 weken indien u via domiciliëring betaalt) nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 6.3 en 6.4 , en van de extra kosten als gevolg van uw keuze bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze, en gebeurt zodra wij de premium terugkregen, of u aantoont deze verzonden te hebben, naargelang wat zich eerst voordoet.

6. Dit herroepingsrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
- de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

7. Levering
1. We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw aankoop te leveren op het adres dat u opgaf. Levering van uw papieren abonnement is mogelijk als postabonnement, winkelabonnement of ronde-abonnement, een keuze die u maakt bij het aangaan van uw abonnement. Indien de rondeman stopt met het bussen van uw magazine, dan wordt uw abonnement automatisch overgezet naar een postabonnement. Dit wijzigt niets aan de geldigheid of de andere voorwaarden van uw abonnement.

2. De levering gebeurt op het adres dat u bij het verrichten van uw aankoop opgeeft. Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking van uw papieren product kan meegedeeld worden via het telefoonnummer 02 454 29 54 of online via www.primo.be/lezersservice. U kan tijdens uw vakantie de levering van uw magazine tijdelijk laten onderbreken (papier + digitaal). In dat geval verschuift de vervaldatum van uw abonnement met de periode dat u op reis bent. Daarnaast kan u kiezen om uw magazine tijdelijk te laten doorsturen naar uw vakantieadres (binnenland of buitenland) of de papieren levering stop te zetten, maar digitaal te blijven verder lezen. In deze twee gevallen loopt uw abonnement gewoon verder. Deze opties kunnen aangevraagd worden voor een onderbroken periode van minstens 7 kalenderdagen.

3. Bij een abonnement met een premium wordt deze premium geleverd binnen de 8 weken na ontvangst van uw (eerste) betaling, tenzij anders aangekondigd op het abonnementsaanbod. Indien deze termijn door omstandigheden buiten onze wil niet kan nageleefd worden, brengen we u hiervan op de hoogte.


8. Uw privacy
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Medialaan nv,  Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, KBO 0432.306.234 (verwerkingsverantwoordelijke) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van uw abonnement, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen uw abonnement. In ons gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor analysedoeleinden. Uw gegevens kunnen overgemaakt worden aan onze partners inzake abonnementenbeheer. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, en de DPO bereiken via privacy@persgroep.be. U kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

9. Ten slotte
1. Deze algemene abonnementsvoorwaarden beheersen, samen met de eventuele actievoorwaarden, de privacydisclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Medialaan nv. U verklaart de algemene abonnementsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene abonnementsvoorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

2. Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door Medialaan nv, met maatschappelijke zetel te B - 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (KBO 0432.306.234) , tel. nr 02 454 29 54 of online via www.primo.be/lezersservice. U kan ons via deze weg contacteren voor vragen of klachten.

3. De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.

4. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.